ru
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk
ru
English
Latviešu
Norsk
Svenska
Íslensk

Услуги

Управление проектами и строительство

3D-моделирование и проектирование

Материалы и доставка

Все услуги

Materials

Сэндвич-панели

Конструкционная сталь

Профили C & Z

Двери и окна

Промышленные ворота

Все материалы

Проекты

О нас

Карьера

Новости

Privātuma Politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alerio Nordic” (turpmāk – Alerio Nordic) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Alerio Nordic veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Alerio Nordic kontaktinformācija

Juridiskā adrese: Dzelzavas 120 Z, Riga LV-1021, Latvia

Alerio Nordic nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Alerio Nordic par personas datu aizsardzību atbildīgo personu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Alerio Nordic var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2023. GADA 26. JANVĀRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Alerio Nordic apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Sniegt personām ar redzes invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un informēt sabiedrību par iespējām saņemt minēto pakalpojumu. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto, sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās rehabilitācijas institūcijā, klientu iesniegumu izskatīšanai, pakalpojuma kvalitātes kontrolei, izziņu sniegšanai uz pieprasījumiem;
 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 • Finanšu pārvaldībai;
 • Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 • Sabiedrības drošībai.

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Alerio Nordic apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts);
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Alerio Nordic attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga Alerio Nordic, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

Kandidatūras izvērtēšanai: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, CV un pieteikuma vēstulē norādītā informācija;

Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;

Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Alerio Nordic, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Alerio Nordic.

Personas datu saņēmēji

No Alerio Nordic personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Alerio Nordic personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Alerio Nordic veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Alerio Nordic norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti.

Personas datu glabāšanas ilgums

Alerio Nordic glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Alerio Nordic par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Alerio Nordic un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Alerio Nordic veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Alerio Nordic vai sazināties ar Alerio Nordic par personas datu aizsardzību atbildīgo personu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Alerio Nordic to nedara.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu info@alerionordic.com vai iesniedzot iesniegumu Alerio Nordic juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Alerio Nordic ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.alerionordic.com atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajām datu aizsardzības tehnoloģijām.